Door op 11 november 2015

Begroting 2016

De PvdA Kapelle wil voor Kapelle graag kunnen behouden waar een kleine gemeente groot in kan zijn: dichtbij, betrokken, sociaal en financieel gezond bestuur.

We constateren dat er in de begroting 2016 echter geen enkele beleidsruimte meer over is en we maken ons daar zorgen over. Jarenlang hebben wij als PvdA deze coalitie gewaarschuwd voor lucht in de begroting en hebben we gepleit voor realistisch begroten. We hebben de schuldpositie van deze gemeente de afgelopen raadsperiode zien groeien tot bijna 98% en we zien dat – ondanks de goede voornemens van de coalitie – de belasting voor de burgers toch weer stijgt als de voorgenomen precariobelasting en toeristenbelasting voor arbeidsmigranten doorgang vindt. Op basis van de begroting 2015 werd onze gemeente onder preventief toezicht gesteld, op basis van de begroting 2016 kunnen we constateren dat er de komende periode geen enkel nieuw beleid meer mogelijk is. We staan met de rug tegen de muur en daarbij hebben we ook nog eens onvoldoende zicht op een substantieel deel van onze begroting: het sociale domein. Dat betekent:
• Geen aanvullende beleidsmogelijkheden om de toename in uitkeringsgerechtigden terug te dringen. De vraag dringt zich op hoe lang de nationale overheid de tekorten blijft aanvullen als je als gemeente zelf geen beleid maakt om deze tekorten terug te dringen…
• Geen mogelijkheden om het opdrachtgeverschap richting GR de Bevelanden vanuit Kapelle te versterken (want versterking vraagt om extra bemensing, extra investeringen in kwantiteit van ambtelijke staf en opleiding van ambtelijke staf).

We zien op diverse punten dat het college optimistisch begroot heeft:
• Verwachte inkomsten in het kader van de nieuwe toeristenbelasting,
• Budgetneutrale stellingname t.a.v. sociaal domein,
• Hoopvol in exploitatie nemen van nóg meer grond,
• De besparing op de adviesraden is ten onrechte alvast ingeboekt terwijl de raad daarover nog geen besluit genomen heeft,
• Verwachte verlaging van de ABP werkgeverspremie terwijl een verhoging meer voor de hand ligt,
• Begrotingswijzigingen van enkele GR’en, die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2016 maar vrijwel zeker ingediend zullen worden.
• Etc.

We vragen ons dus af of deze begroting nog wel zo realistisch is. Wethouder Herselman (VVD) heeft in de raadsvergadering van 20 oktober 2015 toegezegd alle in 2016 begrote activiteiten ook in 2016 uit te voeren, dus we zullen de vinger aan de pols houden. De PvdA constateert dat de gemeente Kapelle met de rug tegen de muur staat en wij als raad daarmee ook.
Als PvdA vragen wij tijdens de bespreking van de begroting onder meer aandacht voor:
• Positie van arbeidsmigranten, de voorgenomen toeristenbelasting en de gevolgen daarvan op langere termijn. We vinden de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten zeer ongelukkig. Deze mensen komen hier om werk te verrichten dat wij niet willen doen, ze betalen als werknemer mee aan alle sociale premies, wonen vaak ergens in het buitengebied en dan krijgen ze daarenboven een extra vorm van belasting voor hun kiezen: de toeristenbelasting. Welke gevolgen heeft dat op lange termijn voor Kapelle? Zullen er meer mensen zich inschrijven in de basisadministratie om deze vorm van belasting te omzeilen?
• Precariobelasting. We dienen daartoe samen met de ChristenUnie een motie in.
PvdA en CU vinden de precariobelasting een verkapte en niet transparante vorm van belasting aan inwoners waar we in principe op tegen zijn. Er is sprake van rondpompen van geld, waar voor alle partijen veel tijd en geld mee gepaard gaat. Tegelijkertijd zouden de inwoners van Kapelle wel meebetalen aan (een deel van) de precariobelasting van andere gemeenten als Kapelle geen precariobelasting zou gaan heffen. Bovendien is er een structureel begrotingstekort in Kapelle dat anders ook gefinancierd zou worden door verhoging van lokale belastingen. Om die reden gaan PvdA en CU met tegenzin akkoord met de invoering van de precariobelasting, met dien verstande dat wij in 2016 de mogelijkheid open willen houden om te besluiten eventuele overschotten uit deze vorm van belasting terug te laten vloeien naar de inwoners (middels korting op andere lokale heffingen).
• De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima. Binnen GR de Bevelanden hanteert Kapelle een afwijkende regeling t.a.v. de collectieve aanvullende zorgverzekering. De huidige Kapelse regeling is niet alleen duurder, maar levert ook nog eens minder op voor de inwoners die het betreft: inwoners hebben minder vrije keus (het is een meer betuttelende regeling in de vorm van een verplicht duur aanvullend pakket waar de andere gemeenten meer keuzevrijheid laten aan inwoners en bovendien jaarlijks een contante som geld uitkeren) en in Kapelle komen er minder inwoners voor in aanmerking dan elders in de Bevelanden (110% van het minimuminkomen versus 130% van het minimuminkomen). De PvdA heeft de indruk dat de gemeente Kapelle met deze regeling met name CZ als zorgverzekeraar subsidieert en dat het geld voor armoedebestrijding daarmee niet terecht komt waar het terecht zou moeten komen. De PvdA is verder van mening dat wethouder Kleppe als portefeuillehouder de raad niet in de gelegenheid gesteld heeft om kaders te stellen. Na zes weken heeft hij de raad nog steeds geen antwoord gegeven op eerder gestelde vragen. Afgelopen vrijdag heeft de wethouder kenbaar gemaakt dat er in de Bevelanden opnieuw nagedacht wordt over deze regeling, blijkbaar ook in samenhang met de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Voor de PvdA is de maat nu vol: de wethouder zal aan de raad uit moeten leggen waarom Kapelle af zou moeten wijken van de andere Bevelandse gemeenten. Het instandhouden van de ‘couleur locale’ is geen speeltje van bestuurders, het gaat ons tenslotte nog steeds om de belangen van inwoners!
• Invulling sociale paragraaf in de begroting. Wij zijn er een voorstander van om de sociale paragraaf in de Kapelse begroting voorlopig in stand te houden. Als er in deze paragraaf betekenisvolle informatie verstrekt wordt, kan het juist een voorbeeld zijn van een goede interne en externe verantwoording betreffende de ontwikkelingen in het sociale domein. De PvdA pleit er dus voor om de sociale paragraaf meer invulling te geven en de meerwaarde ervan na de begroting van 2017 opnieuw te bekijken.

Joyce Bommer 2
Fractievoorzitter Joyce Bommer