Door op 9 mei 2014

Bestuursleden Facetscholen

Tijdens de raadsvergadering van 13 mei 2014 zal de PvdA Kapelle een motie indienen waarmee de PvdA zich distantieert van het raadsvoorstel om vijf bestuursleden van de Facetscholen met terugwerkende kracht te benoemen. Deze benoeming met terugwerkende kracht zou volgens het raadsvoorstel nodig zijn omdat zowel de Stichting Facetscholen als wethouder Kosten (in zijn toezichthoudende rol) sinds 2008 nagelaten hebben om de aanstelling van bestuursleden op correcte wijze aan de gemeenteraad voor te leggen. De motie van de PvdA heeft tot doel om:

(a) De zittende (niet benoemde) bestuursleden en de oude (niet ontslagen) bestuursleden per 13 mei 2014 uit hun functie te ontheffen vanwege de juridische verwarring die zij sinds 2010 bewust hebben laten ontstaan over de status van het bestuur. Het college wordt verzocht om z.s.m. 7 nieuwe bestuursleden aan te stellen waarvan er minimaal 1 afkomstig is uit Schore.

(b) Een extern onderzoek te doen naar de juridische en financiële consequenties voor het openbaar onderwijs in Kapelle van het verwijtbare handelen van het bestuur van de Facetscholen en de meerscholendirecteur, evenals het handelen van de gemeente in haar toezichthoudende rol.

(c) Uiterlijk in september de gemeenteraad te informeren over de bevindingen van het externe onderzoek en aanbevelingen te doen t.a.v. de herziening van de toezichthoudende rol van de gemeente.

De fractie van de PvdA verwijt het bestuur van de Facetscholen dat ze niet handelen in lijn met hun eigen statuten. Zij hebben o.a. sinds 2008 nagelaten bestuursleden voor benoeming voor te dragen aan de gemeente. Zij deden dit zeker sinds juni 2010 bewust en hebben in 2010, 2011 en 2012 bij de ondertekening van formele bestuursstukken een rookgordijn opgetrokken omtrent de status van de verantwoordelijke bestuurders. Verder is de fractie van de PvdA van mening dat ook het handelen van de gemeente onderzocht moet worden omdat de genoemde misstanden 3,5 jaar lang onopgemerkt /onbesproken bleven ondanks gemeentelijk toezicht.

Het nu voorliggende raadsvoorstel is op diverse punten in strijd met de statuten van de Stichting.

Motie benoeming bestuur Facetscholen (herziene versie)