Door op 12 januari 2014

De leefbaarheid in Schore

Een kwestie van geven en nemen. Respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de leefomgeving zijn vertrekpunten in onze samenleving. We hebben overal een mening over, of het nu over dorpen, scholen, wijken of straten gaat. Ja, zelfs over de buren omdat de inrichting van hun huis, tuin of de leefwijze niet conform onze individuele uitgangspunten zijn. Een ieder heeft een maatschappij- beeld, en die hoeft niet altijd in lijn te zijn met andere gangbare zienswijzen. Elkaar daarop veroordelen is contra productief en komt de leefbaarheid niet ten goede. We moeten elkaar op positieve wijze versterken in onze gezamenlijke uitgangspunten. Daarin is respectvol met elkaar omgaan essentieel voor succes in ons dorp.

Het openbaar onderwijs is belangrijk voor de Schoorse samenleving. De o.b.s. ‘De Tunnel’ is het kloppend hart van Schore, is een veel gehoorde uitspraak. Dat is maar ten dele waar. Het kloppend hart van Schore zijn wij, de bewoners van Schore. De o.b.s. ‘De Tunnel’ is daarbij en zeker voor jonge gezinnen belangrijk, maar Schore is meer. De bewoners bepalen zelf de leefbaarheid van hun dorp. Daarbij zijn het verenigingsleven, het dorpshuis, het onderwijs de kerk, etc. versterkende factoren, maar nogmaals: Wij bepalen hoe het sociale leven vorm krijgt. Als een van de voorzieningen dreigt weg te vallen wil dat nog niet zeggen dat ook de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Wat nog maar weinig mensen weten, is dat dezelfde onderwerpen zoals de leefbaarheid van kleine dorpen 50 tot 55 jaar terug ons ook al sterk bezig hield. Destijds trokken jonge arbeiders weg naar andere regio’s voornamelijk Rotterdam waar zij een beter leven konden opbouwen. Toen vroeg men zich ook af, zouden de kleine dorpen wel blijven bestaan. Ook het vertrek van de laatste winkel roept reacties op met betrekking tot de leefbaarheid. We moeten niet gaan navelstaren, als er een voorziening dreigt weg te vallen. De praktijk heeft geleerd dat dit niet het geval is geweest. Er wonen nog net zoveel mensen in Schore dan toen er voldoende werkgelegenheid en winkels waren.

Het weg vallen van voorzieningen betekent ook dat er meer gereisd moet worden om de noodzakelijke voorzieningen te bereiken. We zijn echter veel mobieler geworden. Door die mobiliteit zijn onze mogelijkheden verruimd. De afstand tot de buitenwereld is door andere communicatiemiddelen, zoals internet, Facebook en Twitter, kort bij. We vallen echt niet om, omdat de voorzieningen niet meer zijn zoals we ze wenselijk achten. Wel moeten we de mogelijkheden bezien vanuit een nieuw perspectief, we moeten wel verder met ons leven.

Een van de kwaliteiten van Schore is, dat het een rustpunt is in de hectische wereld om ons heen. Het ontwikkelen van ideeën zoals het visie document ‘no guts no glorie’ is een goed initiatief om aandacht te vragen voor Schore. Zo kunnen we een initiatief starten door het opzetten van een vrijwilligers poule. Ga als dorpsraad op bezoek bij nieuwe bewoners, geef ze een welkomstgeschenk. De mogelijkheden bezien van een geld zuil, een digitaal bibliotheekloket  met afhaalpunt in het dorpshuis. Is ons speeltuintje nog in goede staat of moet het aangepast worden zodat onze kinderen zich creatief kunnen uitleven? Is er voldoende interesse tot levensbestendige woningen en / of huurwoningen? Is het handig dat de bus ook stopt op het NS-station Kapelle? Is er ruimte voor een buurtwinkel? Hoe beoordeelt u de toestand van wegen, trottoirs, bermen, parkeervoorzieningen, straatverlichting, wegwijzers en groenvoorziening?

De gemeente Kapelle heeft de taak om de leefbaarheid in haar dorpskernen te bevorderen. Een van de instrumenten daarbij is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO bestaat uit een aantal prestatie velden waaraan de gemeente invulling moet geven, maar vooral prestatieveld 1 is hierin relevant. Deze luidt als volgt ‘Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’. In dat geheel speelt het dorpshuis van Schore als middelpunt een vitale en centrale rol. Als bewoner van het mooie dorp Schore moeten we de overtuiging hebben actief mee te willen werken en mee te willen denken om het leven in de kern Schore leefbaarder en aangenamer te maken. De Partij van de Arbeid wil zich in de gemeenteraad ook inzetten voor het behoud van de leefbaarheid van Schore.

Vergeet niet uw stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Uw stem telt en u bepaalt hoe het bestuur in Kapelle er uit gaat zien.

Met vriendelijke groet namens de Pvda Kapelle,

Fractievoorzitter Cees van Ruiten