Hoofdpunten verkiezingsprogramma 2018

17 december 2017

Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Ook in Kapelle. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. De PvdA bestrijdt kansenongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren in wat ons bindt. We zoeken dat in de kracht van de mensen, met de steun van een beschermende overheid. Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Wij staan voor een gemeente waarin het minder ‘ik’ is en meer ‘wij’. Maar ook voor een duurzame gemeente met een scherp oog voor de negatieve klimaateffecten en het terugdringen daarvan.

Het gaat goed met Kapelle. De gemeente kent een hoog voorzieningenniveau. We hebben de afgelopen jaren in Kapelle vooral veel geïnvesteerd in ‘stenen’: het tunneltje, de brede school en recent gaat nu de aandacht uit naar een nieuwe sportvoorziening / zwembad in de gemeente. Mensen profiteren daarvan, maar niet zonder daar ook een forse prijs voor te betalen.

De keerzijde van al deze mooie voorzieningen is namelijk dat geld dat besteed wordt aan deze grote projecten niet aan andere dingen kan worden besteed.

Het mag niet ten koste mag gaan van armoedebestrijding, goede zorg en de ondersteuning van mensen om echt deel te kunnen nemen aan de samenleving. De Partij van de Arbeid zet zich in voor een gemeente die verbonden is, waarin solidariteit is met de kwetsbare mensen in onze samenleving. Het maakt uit en moet ook te merken zijn of de burger te maken heeft met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

  1. Onze gemeente voert armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in armoede. In ons armoedebeleid is ook aandacht voor werkende armen, stapelaars van inkomens, arme ouderen en alleenstaanden. Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. Daar past ook kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschapsbelastingen voor minima bij. Wij wijzen marktwerking in de schuldhulpverlening af. De schuldhulpverlening is als gemeentelijke taak voor iedereen toegankelijk die dat nodig heeft. De gemeente zoekt de doelgroep doelbewust op.
  2. Wij stimuleren het ontwikkelen en inzetten van programma’s gericht op het signaleren en bestrijden van laaggeletterdheid. De gemeente heeft daarbij een bijzondere taak op het gebied van de communicatie met de burgers, her- en bijscholing van de eigen medewerkers, inzet van ervaringsdeskundigen, inrichten van scholingsprogramma’s voor laaggeletterden in samenspraak met de sociale partners. ‘Dreigbrieven’ van incassobureaus worden actief bestreden.
  3. Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat de doelgroep daadwerkelijk wordt bereikt. Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag. De bureaucratische rompslomp moet zo klein mogelijk wordt gehouden. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend.
  4. Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2040 een CO2- neutrale gemeente is. Daar moeten we nu de stappen voor gaan zetten. Wij stellen een lokale klimaatverordening en agenda op. Daarin stellen we concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Inwoners worden daarbij betrokken om de uitvoering van maatregelen te versnellen (aanjaagteam).
  5. We ontwikkelen een meerjarenbeleidskader voor een klimaatbestendige en water robuuste, gebouwde omgeving. We toetsen daarbij ook alle gemeentelijke ruimtelijke projecten integraal toetsen op hun klimaatbestendigheid. Bij nieuwbouwplannen en herbestemming wordt een watertoets uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd.
  6. We bouwen de recreatieve mogelijkheden van Wemeldinge verder uit door de aanleg van een aanlegsteiger in de buitenhaven voor kortdurend verblijf van charterschepen en bruine vloot.
  7. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Er komt per onderwerp duidelijkheid over de wijze van participatie door de bewoners.

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u hieronder vinden:

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2018