22 april 2014

Motie benoeming bestuur Facetscholen

Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2014 zal de PvdA Kapelle een motie indienen aangaande de correcte naleving van de statuten van de Facetscholen en de benoeming van de bestuursleden van de Facetscholen met terugwerkende kracht. De benoeming van de bestuursleden met terugwerkende kracht is nodig omdat zowel de Stichting Facetscholen als wethouder Kosten (in zijn toezichthoudende rol) sinds 2008 nagelaten hebben om de aanstelling van bestuursleden op correcte wijze aan de gemeenteraad voor te leggen.

De motie van de PvdA heeft tot doel om:
1. De door het college voorgestelde benoeming van de bestuursleden van de Facetscholen met terugwerkende kracht eerst te toetsen op juridische consequenties aangaande bestuurlijke aansprakelijkheid en de rechtsgeldigheid van genomen besluiten en door het bestuur aangegane verplichtingen sinds 2008.
2. Het aantal bestuursleden van de Stichting Facetscholen uit te breiden van vijf naar zeven zoals in de statuten vastgelegd is, waarbij er aanbevolen wordt om – geheel conform de richtlijn in de statuten – minimaal één bestuurslid uit Schore aan te stellen.

De fractie van de PvdA is van mening dat wethouder Kosten in zijn rol als toezichthouder op het openbaar onderwijs de afgelopen twee raadperiodes schromelijk tekort geschoten is en zal dat ter vergadering toelichten.

Motie benoeming bestuur Facetscholen