Door op 15 mei 2014

Waarom zoveel ophef over de benoeming bestuur Facetscholen?

Op het schoolplein, in de krant, op Twitter of gewoon in de wandelgangen heeft u wellicht al gehoord of gelezen dat de PvdA Kapelle afgelopen week (13 mei 2014) in de gemeenteraad een motie ingediend heeft om het voltallige bestuur van de Facetscholen te vervangen. Als PvdA hebben wij het vertrouwen in het zittende bestuur en de meerscholendirecteur opgezegd. Dat doe je niet zo maar, daar hebben we een goede reden voor.

Waarom al die ophef? In Nederland horen wij ons allemaal aan de geldende wetten en regels te houden. Dat geldt voor u als burger, maar ook voor bestuurders van scholen en voor politieke bestuurders van gemeenten. Ook als mensen verder als bestuurder goed werk gedaan hebben, moeten ze zich toch houden aan wet- en regelgeving.

Het verhaal achter onze motie en het benoemingsbesluit dat de raad op 13 mei genomen heeft, kan op vele manieren verteld worden. Wat je te horen krijgt ligt er soms maar aan wie je op dat moment toevallig spreekt. Ook wij hebben als PvdA ons eigen verhaal over deze situatie. Dat kunt u hier lezen, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van wat er volgens ons gebeurd is. Bovendien vult ons verhaal de berichtgeving in de kranten aan. Mocht u echt het naadje van de kous willen weten, dan kunt u de raadsvergadering ook beluisteren via deze link. U kunt dan alles wat er gezegd is in de gemeenteraad beluisteren via agendapunt 9 (vragenuurtje voor raadsleden) en agendapunt 17 (benoeming bestuur Facetscholen). In het kort komt het hier op neer:

Openbaar onderwijs in de gemeente Kapelle
Het openbaar onderwijs in de gemeente Kapelle wordt gerealiseerd in de drie scholen van de Stichting Facetscholen. De kwaliteit van het onderwijs is prima, de onderwijsinspectie is er tevreden over. De financiële situatie van de stichting lijkt in orde te zijn. In dat opzicht heeft het bestuur van de Stichting Facetscholen goed werk verricht.

Dagelijks wordt er door leerkrachten, ouders en leerlingen op deze scholen gewerkt aan goed onderwijs in het volste vertrouwen dat het bestuur haar zaakjes goed op orde heeft en de gemeente toezicht houdt.

Bestuur Facetscholen & gemeente
Het bestuur van de stichting Facetscholen vormt een ‘verzelfstandigd’ bestuur. Dat betekent dat ze niet geheel zelfstandig zijn, maar dat de gemeenteraad toezicht houdt. Hoe het bestuur en de gemeenteraad daarin met elkaar samenwerken is vastgelegd in de statuten van de stichting. Die statuten hebben een wettelijke status: zowel de gemeenteraad als het bestuur moeten zich er aan houden.

Benoeming van bestuursleden
Een van de afspraken die er gemaakt is in de statuten is dat het bestuur ter benoeming nieuwe bestuursleden voordraagt aan de gemeenteraad. Ook over de wijze waarop dat moet gebeuren zijn de statuten duidelijk: het bestuur moet er een reglement voor opstellen en bestuursleden worden soms voorgedragen door ouders, soms door personeel en soms door het bestuur.

In het najaar van 2013 is gebleken dat het bestuur van de Facetscholen na april 2008 geen nieuwe bestuursleden meer voorgedragen heeft aan de gemeente. Vier van de vijf huidige bestuursleden zijn wel ingeschreven in de Kamer van Koophandel maar zijn (tot 13 mei 2014) nooit formeel benoemd. De voorzitter is wel formeel benoemd in 2008, maar niet herbenoemd in 2012.

Het bestuur van de Facetscholen heeft de gemeenteraad dus voorgesteld om de vijf huidige bestuursleden alsnog met terugwerkende kracht te benoemen en de gemeenteraad heeft op 13 mei 2014 dat besluit aangenomen. De PvdA was het daar niet mee eens. Wij hebben in de gemeenteraad een motie ingediend die het helaas niet ‘gehaald’ heeft.

Waarom is de PvdA tegen een benoeming met terugwerkende kracht?
Wij zijn tegen een benoeming met terugwerkende kracht omdat:
(1) Het raadsvoorstel over de benoeming volgens ons in strijd is met de statuten (er worden te weinig bestuursleden benoemd, bij vervulling van de vacatures wordt er niet actief bekeken of het mogelijk is om een bestuurslid uit Schore aan te stellen, er is geen reglement overlegd, de bestuursleden zijn niet benoemd op voordracht van ouders of personeel, de voorzitter had volgens de statuten niet met terugwerkende kracht herbenoemd mogen worden).
(2) De PvdA na bestudering van het gemeentelijk dossier over de Facetscholen geen vertrouwen meer heeft in dit bestuur. Zij zijn heel lichtvaardig omgegaan met de formele kant van hun taak en hebben de toezichthouder niet goed ingelicht. Ook hebben zij in onze ogen hiermee het vertrouwen van ouders, leerkrachten en anderen beschaamd.

De motie van de PvdA stelde dus voor om een nieuw bestuur te benoemen volgens de statuten én om een (extern) onderzoek te laten uitvoeren naar de juridische en financiële consequenties hiervan en naar het handelen van gemeente als toezichthouder. Laten we met elkaar leren van de fouten die er gemaakt zijn!

‘Onbehoorlijk bestuur’
Schoolbesturen moeten zich (of ze nou als vrijwilliger werken of niet) houden aan de wet, aan hun eigen statuten, aan richtlijnen voor jaarverslaglegging en -als ze daarvoor gekozen hebben, en dat heeft dit bestuur gedaan – ook aan de code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn zij als bestuur gezamenlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor hun bestuurlijk handelen. Het bestuur van de Stichting Facetscholen heeft volgens de PvdA niet behoorlijk gehandeld doordat:
(a) Iedere bestuurder moet handelen volgens de eigen statuten en deze ook moet kennen. De statuten schrijven voor dat bestuursleden door de gemeenteraad benoemd worden en dat is niet gebeurd;
(b) Het bestuur sinds een hoorzitting in juni 2010 al wist dat er op dat moment een bestuurslid ingeschreven was in de Kamer van Koophandel dat niet door de gemeenteraad benoemd was. Ze hadden dus kunnen weten dat ze iets essentieels vergeten waren;
(c) In de jaren 2010 en 2011 de formele jaarstukken van de stichting ondertekend zijn door ‘oud’ bestuursleden terwijl er op dat moment (volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel) al een nieuwe secretaris/penningmeester aangesteld was.
(d) In 2012 de formele jaarstukken getekend zijn door de huidige secretaris, die op dat moment niet formeel benoemd was;
(e) De jaarstukken 2010, 2011 en 2012 op diverse punten niet volledig zijn. In de jaarstukken staat bv. geen informatie over ontslagprocedures die het bestuur aangegaan is. Ook wordt er nauwelijks informatie gegeven over de wijze waarop er al dan niet geld belegd en geleend wordt en wordt de samenstelling van het bestuur in 2011 en 2012 niet benoemd;
(f) De ondertekening van diverse andere formele stukken juridisch incorrect was (ondertekend door meerscholendirecteur i.p.v. het bestuur, of ondertekend door bestuursleden zonder naam/functie te noemen);
(g) Er in het dossier van de gemeente diverse stukken ontbreken die voor de toezichthouder wel van belang zijn.

Het huidige bestuur heeft deze juridische wirwar laten ontstaan en laten voortduren. Ze hebben hiermee de leerkrachten, ouders, de gemeente en anderen niet goed ingelicht. Dat neemt de PvdA hen kwalijk.

Met de jaarstukken legt het bestuur financiële en beleidsmatige verantwoording af aan anderen en daar hoor je – volgens de wettelijke richtlijnen én de code goed bestuur primair onderwijs – correct mee om te gaan. De meerscholendirecteur was al die tijd op de hoogte. En tenslotte hebben ook de toenmalige wethouder onderwijs én de gemeenteraad zelf onvoldoende (kritisch) toezicht gehouden op het openbaar onderwijs in Kapelle. Dat mag de gemeenteraad en het college zichzelf dus ook kwalijk nemen.

De gemeenteraad heeft op 13 mei 2014 besloten…
Om de vijf bestuursleden toch met terugwerkende kracht te (her)benoemen, ook al is door de PvdA aangegeven dat deze benoeming volgens ons in strijd is met de statuten. Het college en de meerderheid van de raad heeft in de raadsvergadering geen alternatieve oplossingen gezocht of benoemd voor het raadsbesluit dat nu genomen is. Alleen de PvdA en de ChristenUnie kwamen met een alternatieve oplossing en die beide alternatieven zijn helaas door de meerderheid in de raad verworpen. De PvdA heeft besloten om hiermee niet zomaar akkoord te gaan en onderzoekt de mogelijkheden om het raadsbesluit geheel of gedeeltelijk terug te draaien.

PvdA-raadslid Joyce Bommer