Standpunten

Zoeken

Armoede & schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. 
Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het ‘keurmerk bewindvoering’. De schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Wij willen dat er voldoende capaciteit is in mensen en geld voor ondersteuning bij de schuldhulpverlening. We willen dat helder is voor iedereen welke voorzieningen de gemeente heeft getroffen voor gezinnen of personen die financiële ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Bestaanszekerheid

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Dat wil echter niet zeggen dat als je niet werkt, je ook niet mee telt! Ook niet-werkenden kunnen een bijdrage leveren aan de kracht van een gezonde samenleving. Daar horen ook ouderen bij. De kennis en ervaring die zij meebrengen is uitermate waardevol voor de Kapelse samenleving. Ook zij moeten serieus genomen worden. Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk. Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort.

Lees verder

Bestuur & burgerparticipatie

De PvdA maakt zich sterk voor een transparante, dualistische politiek. In Kapelle is op het gebied van het dualisme nog veel winst te boeken. De PvdA ziet in het verbeteren van de bestuurscultuur een belangrijke opdracht. Zij zet zich in voor het verder uitbouwen van de beleidsvormende en controlerende taak van de raad. De PvdA realiseert zich dat een kleine gemeente als Kapelle niet meer alle gemeentelijke taken zelfstandig kan uitvoeren. Het is voor een kleine gemeente ondoenlijk om op alle beleidsterreinen de benodigde deskundigheid in huis te hebben. Bundeling van krachten en deskundigheid in een gemeenschappelijke regeling is dan een verstandige oplossing. De keerzijde is echter het gevaar dat de gemeenteraad buitenspel komt te staan en slechts achteraf bij het vaststellen van de begroting haar controlerende functie kan vervullen. In veel gevallen loopt de begrotingsbespreking van de gemeenschappelijke regelingen niet parallel aan de begrotingsbespreking van de gemeente, zodat de gemeenteraad eigenlijk niet meer beschikt over een effectief sturings- en controle-instrument. Dat is slecht voor het democratisch proces in de gemeente. Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Dit kunnen referenda, burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. Zo moeten inwoners ruim van tevoren actief geïnformeerd worden over inspraakmogelijkheden. Het gemeentebestuur moet achteraf laten weten met welke groepen zij heeft gesproken in een consultatieproces. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangen zijn gewogen.

Lees verder

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om de bibliotheek, de muziekschool, cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Dus ook amateurkunst.

Lees verder

Duurzame energie

Wij hebben de ambitie om van Kapelle een duurzame, energie-neutrale gemeente te maken. De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente.

Lees verder

Duurzame recreatie

Een groene leefomgeving, een aantrekkelijk landelijk gebied en de nabijheid van het nationaal park de Oosterschelde bieden de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. De toeristische mogelijkheden die hierdoor ontstaan bieden een niet te onderschatten economische impuls.

Lees verder

Iedereen doet mee

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Voor Kapelle betekent dit een gemeente waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrije-tijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over kwesties die bij bepaalde groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk. 


Lees verder

Jeugdzorg

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep jongeren die echt jeugdzorg nodig hebben en soms te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Lees verder

Klimaat

Het wordt een steeds grotere uitdaging om het hoofd te bieden aan de effecten van de klimaatverandering: hogere temperaturen, nattere winters, heviger buien, meer kans op wateroverlast en meer kans op erg droge zomers. Deze effecten hebben een belangrijke invloed op onze gezondheid. Het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen wordt steeds belangrijker. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.

Lees verder

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid komt ook in onze gemeente meer voor dan we vaak denken en is in veel gevallen de oorzaak dat inwoners met financiële vragen en/of problemen later echt in de schulden komen. De gemeente moet zicht hebben op de groep laaggeletterden en in de aanpak van laaggeletterdheid initiatief en regie nemen. 


Lees verder

Natuur

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en groei van steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. Daarnaast is het gebrek aan groen in onze steden een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in de stad maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden.

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaal-economische achtergrond.

Lees verder

Solide financieel beleid

De PvdA staat voor een solide financieel beleid. We gaan zorgvuldig om met ons gemeenschapsgeld.

Lees verder

Sport


Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door. Er zijn in onze gemeente veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Deze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de Kapelse samenleving heen. Sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie verdienen extra ondersteuning.

Lees verder

Wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen doe je te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg. Bouwen in de kernen heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Wij willen ruimte geven aan bouwen zonder betuttelende regels en stimuleren waar mogelijk welstandsvrij bouwen. Wij streven naar gemengde kernen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde kernen passen bij het idee van een verbonden samenleving. Als passend toewijzen gemengde kernen in de weg staat, dan dienen we dat in overleg met de woningbouwcorporatie op te lossen.

Lees verder

Zeggenschap & betrokkenheid publieke sector

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, wel- zijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen namelijk de belangen van bewoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar. 


Lees verder

Zorg & welzijn

De overheid zorgt voor een sociaal klimaat met structuren en wetten. Ze schept de voorwaarden en regelt zorg voor hen die dat nodig hebben. Ze geeft daarbij prioriteit aan mensen die niet zelf hun plek in de samenleving kunnen invullen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en ook sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn, ook in de gemeente Kapelle.

Lees verder