Bestuur & burgerparticipatie

De PvdA maakt zich sterk voor een transparante, dualistische politiek. In Kapelle is op het gebied van het dualisme nog veel winst te boeken. De PvdA ziet in het verbeteren van de bestuurscultuur een belangrijke opdracht. Zij zet zich in voor het verder uitbouwen van de beleidsvormende en controlerende taak van de raad. De PvdA realiseert zich dat een kleine gemeente als Kapelle niet meer alle gemeentelijke taken zelfstandig kan uitvoeren. Het is voor een kleine gemeente ondoenlijk om op alle beleidsterreinen de benodigde deskundigheid in huis te hebben. Bundeling van krachten en deskundigheid in een gemeenschappelijke regeling is dan een verstandige oplossing. De keerzijde is echter het gevaar dat de gemeenteraad buitenspel komt te staan en slechts achteraf bij het vaststellen van de begroting haar controlerende functie kan vervullen. In veel gevallen loopt de begrotingsbespreking van de gemeenschappelijke regelingen niet parallel aan de begrotingsbespreking van de gemeente, zodat de gemeenteraad eigenlijk niet meer beschikt over een effectief sturings- en controle-instrument. Dat is slecht voor het democratisch proces in de gemeente. Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Dit kunnen referenda, burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. Zo moeten inwoners ruim van tevoren actief geïnformeerd worden over inspraakmogelijkheden. Het gemeentebestuur moet achteraf laten weten met welke groepen zij heeft gesproken in een consultatieproces. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangen zijn gewogen.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Burgerinitiatieven zijn in de regel doel-, locatie-, leeftijdsfase of groepsgebonden en vaak tijdelijk van aard, terwijl de gemeenteraad zich moet laten leiden door het algemeen belang. Er komt per onderwerp duidelijkheid over de mate van participatie door de bewoners.

– Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze aangepast. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is.

– De PvdA maakt zich sterk voor een ‘lobbyparagraaf’ bij alle belangrijke besluiten van het college. Hieruit moet duidelijk worden hoe belangen zijn gewogen: met welke belangengroepen de wethouder / het college contact heeft gehad bij wijze van consultatie.

– Wij pleiten er voor om de controlerende functie van de gemeente raad in geval van een gemeenschappelijke regeling te versterker, door de verantwoordelijk wethouder – ook als deze van een andere gemeente komt – ter verantwoording te roepen over het gevoerde beleid.