Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om de bibliotheek, de muziekschool, cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Dus ook amateurkunst.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en willen deze behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Wij plaatsen cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda en maken cultuureducatie onderdeel van de gemeentepas.

– Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leer- plaats. Dat betekent dat er in de bibliotheek een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en er permanent open wifi-verbindingen zijn.

– Culturele instellingen gaan bij voorkeur zelf actief op zoek naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap.