Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaal-economische achtergrond.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Veiligheid in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen is belangrijk. Dat gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s.

– Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen, zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Op die manier verbeteren we de lees- en taal-vaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en zetten we in op voor- en vroegtijdige educatie.

– We bundelen de krachten met het bedrijfsleven in het regionaal arbeidsplatform. Door bijvoorbeeld voldoende stage- en leerwerk- plekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld.

– Vroegtijdige schoolverlaters worden actief tegemoet getreden. Jongeren uit het praktijk- of speciaal onderwijs begeleiden we naar vervolgonderwijs of naar werken en leren.

– Wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de Wsw. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt.