Zorg & welzijn

De overheid zorgt voor een sociaal klimaat met structuren en wetten. Ze schept de voorwaarden en regelt zorg voor hen die dat nodig hebben. Ze geeft daarbij prioriteit aan mensen die niet zelf hun plek in de samenleving kunnen invullen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en ook sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn, ook in de gemeente Kapelle.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag. De bureaucratische rompslomp moet zo klein mogelijk wordt gehouden. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend.

– Wij bestrijden de stopwatchcultuur in de zorg. Wij besteden de zorg niet aan op basis van alleen de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. Wij passen de code ‘verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toe en ondersteunen ledenraden, patiëntenorganisaties en zorgcoöperaties.

– Maatschappelijk meedoen, ook van GGZ-patiënten, is voor ons de norm, en waar nodig moet beschermd of begeleid wonen mogelijk zijn. Met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe zij hieraan in samenwerking met welzijn kunnen werken.

– Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan:
dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact met lotgenoten.

– Wij maken de toegankelijkheid van (openbare) voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal.